ข่าวสาร ทบ.
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๐ จำนวน ๑๑ เว็บไซต์ รวม ๓,๗๖๓ URL และแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"
"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน ๒๖ URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน ๑,๖๐๔ URL"
"กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ ๐-๒๒๙๗ ๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

New / ข่าวใหม่

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 60 อัตรา
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชายหรือหญิง) ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็น พนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอีอด ดังนี้
"กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงาน ในห้วง ๑-๓๑ พ.ค.๕๘ จำนวน ๕๘๖ URL"
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๑-๓๑ พ.ค.๕๘ จำนวน ๑๒ เว็บไซต์ รวม ๗๓๙ URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"
กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail:net2551@gmail.com หรือ ๐๒-๒๙๗๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป
กองบังคับการ
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
กองบริการและสนับสนุน
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
กองตรวจสอบการฝึก
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
กองควบคุมการฝึก
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ

การจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.
กพ. ศฝยว.ทบ. เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน นทท. ระดับ ทภ. ประจำปี 2559

ผบ.ศฝยว.ทบ.พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ

พ.อ.ปฎิยุทธ ประชันกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

หก.กบร.ศฝยว.ทบ. ร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลงนามถวายพระพร

สถาปนา ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก

ฟังธรรมพระมหาสมปอง

Road Mab 3 ขั้น ของ คสช.

โครงการปลูกต้นไม้

ข้อมูลการบรรยาย TH e -GIF ของคุณ จิตติ กาหลง เจ้าหน้าที่ EGA

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

AARM 2015 THAILAND

ผู้บังคับบัญชา ศฝยว.ทบ.

ราคาน้ำมัน

รูปภาพล่าสุด


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top