ข่าวสาร ทบ.
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๐ จำนวน ๑๑ เว็บไซต์ รวม ๓,๗๖๓ URL และแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"
"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน ๒๖ URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน ๑,๖๐๔ URL"
"กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ ๐-๒๒๙๗ ๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

New / ข่าวใหม่

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 60 อัตรา
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชายหรือหญิง) ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกจ้างเป็น พนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอีอด ดังนี้
"กระทรวง ICT ปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสถาบันฯ ที่ ทบ. รายงาน ในห้วง ๑-๓๑ พ.ค.๕๘ จำนวน ๕๘๖ URL"
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๑-๓๑ พ.ค.๕๘ จำนวน ๑๒ เว็บไซต์ รวม ๗๓๙ URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"
กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ. ทราบ ทาง e-mail:net2551@gmail.com หรือ ๐๒-๒๙๗๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป
กองบังคับการ
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
กองบริการและสนับสนุน
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
กองตรวจสอบการฝึก
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
กองควบคุมการฝึก
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ

การจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.
โครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติภัยทางถนน

ผบ ศฝยว.ทบ. มอบของโครงการช่วยเหลือครอบครัวทหารกองประจำการ ผู้มีรายได้น้อย

ผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก บริจาคน้ำช่วยภัยแล้ง

​ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ นนส.ทบ.

​ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี 2559

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

รอง จก.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย

เปลื่ยนยางใหม่

เยี่ยม ส.อ.สุทัศน์ บุตรกลอน

ร่วมพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

ผบ.ศฝยว.ทบ. เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบ

เสนาธิการศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก มอบชุดกันหนาวให้กับประชาชน บ้านโกรกรกฟ้า

ผู้บังคับบัญชา ศฝยว.ทบ.

ราคาน้ำมัน

รูปภาพล่าสุด


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top