ประวัติ : ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก

ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก

กองทัพบกได้เริ่มจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึก ทางยุทธวิธีกองทัพบก ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ โดย พล.อ.สุจินดา คราประยูร ผู้บัญชาการทหารบก ได้ริเริ่มให้แนวความคิดที่จะจัดตั้งศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก โดยมอบให้กรมยุทธการทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการจังตั้งและกรมยุทธศึกษา ทหารบกเป็นเจ้าของโครงการ ดังนั้น กองทัพบกโดยกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้จัดทำโครงการสนามฝึกเอนกประสงค์ โดยพิจารณาใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าลำนารายณ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ โดยพิจารณาพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าว ซึ่งมีภูมิประเทศเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์สำหรับการฝึกในระดับหน่วย กองพันผสม รวมทั้งให้มีการดูแลรักษาพื้นที่โดยต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และรักษาพื้นที่เอาไว้ใช้ในกิจการทหารต่อไป ๑๙ เม.ย.๓๔ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ผบ.ทบ. อนุมัติโครงการจัดตั้ง ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จึงได้เริ่มจักสร้างอาคารชั่วคราว เพื่อเป็นสำนักงาน , ห้องประชุม, อาคารที่พัก, โรงรับประทานอาหารนายทหาร, นายสิบ และโรงประกอบเลี้ยง ขึ้นในปี ๒๕๓๔ บริเวณเขาหัวรถไฟ บ้านโป่งสามหัว ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในขั้นต้นใช้ชื่อว่า ที่พักคอยศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก เมื่อกองทัพบกออกคำสั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบกแล้ว ในตอนแรกยังไม่ได้กำหนดจะให้ใช้ อจย. หมายเลขใด เพื่อที่จะรองรับการบรรจุเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ใน ศูนย์ฝึก ทาง ยุทธวิธีกองทัพบก ฉะนั้นในวันที่ ๒๕ พ.ย.๓๔ กองทัพบกจึงออกคำสั่งจัดตั้ง ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก โดยให้จัดหน่วยตาม อจย. หมายเลข ๕๑ ๒๐๒ ซึ่งเป็นการจัดของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบกเป็นหน่วยขึ้นตรง ต่อกรมยุทธศึกษาทหารบก ใช้นามย่อว่า ศฝยว.ทบ. เครื่องหมายสังกัดยศ ที่ตั้งชั่วคราว อยู่ในพื้นที่ ยศ.ทบ. เขตดุสิต จว.ก.ท. ตั้งแต่ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบกได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ จก.ยศ.ทบ. ท่านแรกคือ พล.ท.มนัส อร่ามศรี (เจ้ากรมยศในขณะนั้น) ท่านได้ดูแล ศฝยว.ทบ. อย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอและท่านมักจะพูดกับทุกหน่วยที่เข้ารับการฝึกว่า จงฝึกอย่างที่จะรบ และจงรบอย่างที่เราฝึก วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก โดยสรุป คือ
v ตรวจสอบการฝึกในระดับหน่วยกองพันผสมทางยุทธวิธี
v ประเมินผลลักษณะผู้นำหน่วยของผู้บังคับหน่วยทุกระดับ
v ทดสอบการฝึกการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารทางรถยนต์ , รถไฟ และทางอากาศ
v เพื่อทดสอบหลักการและมาตรฐานของหน่วย รวมทั้งยุทโธปกรณ์ทั้งทางยุทธวิธี และทางด้านเทคนิค
v รักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์และเอาไว้ใช้ในกิจการทหาร


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top