พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ผบ.หน่วย ถึงระดับ ผบ.ฉก.หมายเลข และส่วนราชการในพื้นที่ จชต. (

(9 มี.ค.59) พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ผบ.หน่วย ถึงระดับ ผบ.ฉก.หมายเลข และส่วนราชการในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค 4 สน. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จชต. ภายหลังจากรับฟังการบรรยายสรุป ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ได้มอบแนวทางการปฏิบัติแก่หน่วย มีสาระสำคัญ ดังนี้

ทุกหน่วยต้องให้ความสำคัญกับมาตรการ รปภ. ในเขตชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการประสานงานและซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการปฏิบัติ ในห้วงเวลาพบว่า ผู้ก่อเหตุรุนแรง (ผกร.) มีความพยายามในการก่อเหตุต่อเป้าหมายกำลังประชาชนและราษฎรโดยทั่วไป จึงให้ ฉก.หมายเลข/ฉก.ทพ. จัดเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงและลดการเกิดเหตุ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียจากกรณีดังกล่าว สำหรับการดูแลเส้นทางปลอดภัย ให้แต่ละหน่วยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมประเมินผลความเป็นไปได้ในการขยายเส้นทางเพิ่มเติมให้เป็นโครงข่ายเส้นทาง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย

ห้วงเมษายน 2559 มีการสับเปลี่ยนกำลังตามวงรอบ และจะมีกำลังทหารต่างพื้นที่กองทัพภาคจะจบภารกิจ จำนวน 2 กองพัน ดังนั้น จึงให้วางแผนและเตรียมการปฏิบัติอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยสับเปลี่ยนกำลัง การปรับและแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความต่อเนื่อง และยังคงสามารถควบคุมพื้นที่ได้

ด้านกองกำลังตำรวจใน จชต. ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเร่งรัดดำเนินคดีความมั่นคงที่สำคัญ ให้มีความคืบหน้าในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในเรื่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ จชต. ให้เป็นไปตามแผนงาน และกรอบเวลาที่กำหนด

ด้านการพัฒนาขอให้ ศอ.บต.เร่งรัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้ร่วมมือกันดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยความเข้มแข็งจนเป็นที่น่าพอใจ


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top