คสช. ยังห่วงภัยแล้ง กำชับทุกส่วนลงช่วยประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งการจัดหาน้ำ การช่วยหาตลาดขายผลผลิต ตรวจสอบราคาพืชผลมิให้สูงเกินจริ

(๑๕ มี.ค.๕๙) ที่ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญต่อการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น พร้อมกำชับทุกส่วนให้ดำรงการช่วยเหลือในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั่วถึง ประชาชนได้รับการดูแลในทุกผลกระทบ สำหรับการช่วยเหลือภัยแล้งให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนที่เดือดร้อนและร้องเรียนในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขจากส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรง รวมถึงการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกัน มิให้มีการชุมนุมที่มีนัยแอบแฝงทางการเมือง

อย่างไรก็ตามสภาพภัยแล้งในขณะนี้ยังอาจส่งผลต่อราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล มีความห่วงใยต่อเรื่องดังกล่าว ได้มอบให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ศูนย์ดำรงธรรม พาณิชย์จังหวัด ร่วมกันตรวจสอบราคาสินค้าเกษตรในท้องตลาดมิให้มีการจำหน่ายในราคาเกินจริง เพื่อให้เป็นไปตามกลไกของตลาด และเกษตรกรได้จำหน่ายพืชผลในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งที่ ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ได้สนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐ จัดตั้งตลาดให้ประชาชนและเกษตรกรนำสินค้า โอทอป ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภค และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคอีสานมีการเปิดตลาดประชารัฐจำนวน ๑๑ พื้นที่ ทั้งนี้การสนับสนุนหรือช่วยหาช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรเป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลและ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดทำขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งและส่งเสริมนโยบายให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย
นอกจากนี้ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้ง คือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งในปีนี้สถานการณ์ไฟป่าลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกภาคส่วน ทั้งทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงชุมชน ได้ร่วมกันปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไข อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ จึงขอให้ดำรงความต่อเนื่องในการทำงาน และให้พิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมในบางพื้นที่ที่ยังคงมีการเผาวัสดุและพืชผลทางการเกษตร ส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันยังคงมีอยู่ เช่นการเผาไร่อ้อยแทนการตัดในจังหวัดเพชรบูรณ์
รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการทำงานของ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งที่ผ่านมากำลังพลทุกนายมีความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนในการปฏิบัติภารกิจ ดูแลสถานการณ์ภาพรวมของประเทศทำให้เกิดความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล ทั้งการปรามปรามผู้มีอิทธิพล การจัดระเบียบสังคม การตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนที่ผิดกฎหมาย การรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาธารณะ ทั้งนี้ให้มีการวางและปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ภายใต้กรอบแนวทางเดิม คือการบังคับใช้กฎหมายและดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศ ทั้งนี้งานรักษาความสงบเรียบร้อยถือเป็นหัวใจสำคัญที่สนับสนุนให้รัฐบาลสามารถบริหารบ้านเมือง ดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายและจัดระเบียบสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข จึงขอให้ทุกส่วนได้ทุ่มเท ดูแลประชาชน ดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยอย่างดีที่สุด


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top