การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์

ในเรื่องการดำเนินการกับเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อ-ความที่บ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัสจำนวน ๑๑ URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์ฟเวอร์ในต่างประเทศ ๒๘๙ URL


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top