​เชิญชวน เรียนรู้เกี่ยวกับ ร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช....(ร่างเบื้องต้น)

เชิญชวน เรียนรู้เกี่ยวกับ ร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช....(ร่างเบื้องต้น) โดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร http://www.cdc.or.th/


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top