กองบังคับการศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก

ภารกิจ กองบังคับการฯ มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการ การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง และการบริการ กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดจนการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารพลาธิการ มีผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบกเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top