ผู้บังคับบัญชา

ภาพถ่าย ยศ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
ผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก พันเอก ทนงศักดิ์   มหาวงศ์ ผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
รองผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก พันเอก นิธิศ ทองใบ รองผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
เสนาธิการศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก พันเอก ณัฐพงศ์ บัวทอง
เสนาธิการศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
หัวหน้ากองตรวจสอบและประเมินผล ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก พันเอก สุริยะ  ศรีทา หัวหน้ากองตรวจสอบและประเมินผล
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
ช่วยราชการ กอ.รมน.ภาค 4 สน.
หัวหน้ากองควบคุมการฝึก ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก พันเอก พิเชษฐ เยาวรัตน์ หัวหน้ากองควบคุมการฝึก
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
หัวหน้ากองบริการและสนับสนุน ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก พันเอก ปฏิยุทธ ประชันกลาง หัวหน้ากองบริการและสนับสนุน
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top