อดีตผู้บังคับบัญชา

ภาพถ่าย ยศ ชื่อ - นามสกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง

สัญลักษณ์ ศฝยว.ทบ.

พันเอก พิรัต   ศรีวัฒนพงศ์ 16 มีนาคม 2535 3 กุมภาพันธ์ 2536
สัญลักษณ์ ศฝยว.ทบ. พันเอก วรวัฒน์   อินทรทัต 3 กุมภาพันธ์ 2536 9 พฤษภาคม 2542
สัญลักษณ์ ศฝยว.ทบ. พันเอก เด่นชัย   เชวงโชติ 9 พฤษภาคม 2542 30 เมษายน 2546
สัญลักษณ์ ศฝยว.ทบ. พันเอก สุจินต์   เอี่ยมปี 30 เมษายน 2546 16 ตุลาคม 2546
สัญลักษณ์ ศฝยว.ทบ. พันเอก เอกนันท์  รัตนโสภา 16 ตุลาคม 2546 14 พฤษภาคม 2547
สัญลักษณ์ ศฝยว.ทบ. พันเอก สุรัตน์  วรรักษ์ 14 พฤษภาคม 2547 30 กันยายน 2547
สัญลักษณ์ ศฝยว.ทบ. พันเอก วิหาร   นาคกุลบุตร 26 ตุลาคม 2547 23 เมษายน 2548
สัญลักษณ์ ศฝยว.ทบ. พันเอก สุเทพ   พูลวงษ์ 23 เมษายน 2548 15 พฤษภาคม 2553
สัญลักษณ์ ศฝยว.ทบ. พันเอกด็อกเตอร์ สัญญา  จันทร์สงวน 15 พฤษภาคม 2553 3 ตุลาคม 2555
สัญลักษณ์ ศฝยว.ทบ. พันเอก อำนาจ   นาคศรี 3 ตุลาคม 2555 17 เมษายน 2558
สัญลักษณ์ ศฝยว.ทบ. พันเอก ทนงศักดิ์   มหาวงศ์ 17 เมษายน 2558 ปัจจุบัน


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top